Wspieramy rozwój

ppsych 1-s

 

 

 

 

Na terenie szkoły działa punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie. Psycholog Bożena Szynkowska nieodpłatnie raz w miesiącu udziela pomocy uczniom, ich rodzicom oraz wychowawcom i nauczycielom przedmiotowym. Pomoc udzielana jest w formie diagnoz, zajęć, instruktaży oraz indywidualnych porad i konsultacji, a w szczególnych przypadkach w formie interwencji psychologicznej. Diagnozuje się poziom rozwoju, potrzeby i możliwości, zaburzenia rozwojowe i zachowania dysfunkcyjne dzieci. W miarę potrzeb prowadzone są indywidualne i grupowe zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Instruktaże dotyczą metod postępowania w przypadkach zaburzeń zachowania oraz sposobu organizowania pomocy psychologicznej na terenie placówki. Konsultacje i porady dotyczą m.in. wyników badań realizowanych na terenie poradni w Świdwinie, zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci, trudności opiekuńczo-wychowawczych, trudności adaptacyjnych i szczególnych potrzeb edukacyjnych dzieci.

 

pped2a-s

 

 

 

 

Na terenie szkoły pomocy pedagogicznej udzielają panie pedagog. Pedagog Beata Słowińska udziela pomocy od poniedziałku do piątku, a pedagog Żaneta Orenczak-Sobczuk w wybrane dni tygodnia. Panie pedagog m.in. kierują dzieci na badania do PPP w Świdwinie, prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci. Pedagodzy udzielają rodzicom i nauczycielom porad odnośnie zwykłych i specyficznych trudności w nauce oraz trudności wychowawczych.

Dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się Pani Beata Słowińska prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Dla dzieci, u których w wyniku przeprowadzonej diagnozy rozpoznano dysfunkcje i zaburzenia utrudniające funkcjonowanie społeczne, Pani Dorota Piotrowska prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne . Niektóre dzieci i młodzież pozostają w wyraźnej opozycji do wartości społecznych oraz norm obyczajowych, moralnych i prawnych. Ich buntownicze , agresywne albo zaburzone zachowania wywołują szeroko rozumianą destrukcję istniejącego ładu społecznego – szkolnego i środowiskowego. Dzieci te często przekraczają normy społeczne i nie spełniają oczekiwań odnośnie zachowania właściwego dla danego wieku.

 

Niektórzy uczniowie mają trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej . Dla nich prowadzi się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze polegające głównie na eliminowaniu luk w umiejętnościach i wiadomościach, zwłaszcza polonistycznych i matematycznych.

zw_lekowo_1_3zw_Lekowo_4_6

 

Wspieramy również kilkoro uczniów z niepełnosprawnością ruchową, słabo widzących, z upośledzeniem umysłowym oraz przewlekle chorych. Dajemy Im wsparcie w postaci nauczania indywidualnego, zajęć grupowych i zajęć indywidualnych, podczas których zapewniamy szczególną opiekę oraz szczególne metody pracy. Podstawą właściwego wsparcia dla większości z Nich są Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.  

 

plogoped3w-s

 

 

 

 

Dla dzieci, u których w wyniku przeprowadzonej diagnozy rozpoznano zaburzenia mowy utrudniające komunikację językową oraz utrudniające naukę, Panie Anna Gabinet-Kricka i Joanna Pawelec prowadzą zajęcia logopedyczne.

Pani Anna Gabinet-Kricka w poniedziałki w godzinach 13.10 do 14.50 dla uczniów klas III i IV oraz w środy w godzinach 12.15 do 13.00 dla uczniów klasy I prowadzi logopedyczne ćwiczenia profilaktyczne i terapeutyczne. Pani Joanna Pawelec prowadzi takie ćwiczenia w godzinach 13.10 do 13.55 w poniedziałki dla uczniów klasy II i w środy dla uczniów klasy VI.

Logopedzi prowadzą ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych. Udzielają porad i instruktaży dla rodziców.

 

 

oppiel1w_s

 

 

 

 

Uczniowie szkoły podstawowej objęci są stałą, codzienną opieką pielęgniarki szkolnej pani Teresy Kieruzel. Ponadto raz w tygodniu dodatkową opiekę zapewnia pielęgniarka środowiskowa pani Anna Witek.

Opieka pielęgniarska ma głównie charakter profilaktyczny, a świadczenia obejmują:

  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad dzieckiem z dodatnim wynikiem testów
  • czynne poradnictwo dla dzieci z problemami zdrowotnymi
  • sprawowanie opieki nad dziećmi z chorobami przewlekłymi w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego
  • edukacja w zakresie zdrowia
  • udział w planowaniu realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej
  • zakładanie dokumentacji zdrowotnej obowiązującej w przedszkolu
  • współpraca i realizacja planu pracy wychowawczej w poszczególnych grupach wiekowych
  • dokonywanie przeglądu higieny osobistej dzieci w zależności od wskazań

 

 

opsto1-s

 

 

 

 

Uczniowie klas I – VI na terenie szkoły objęci są profilaktyką próchnicy poprzez szczotkowanie zębów. Od października do końca roku kalendarzowego dzieci zostały objęte opieką stomatologiczną w ramach umowy z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską.

Uczniowie są poddanej przeglądowi stomatologicznemu, a rodzice systematycznie będą otrzymywali wskazania i porady w zakresie leczenia swoich dzieci.

 

kola

 

 

 

 

Uczniowie klas I – VI w ciągu tygodnia korzystają z zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia prowadzonych przez nauczycieli, niektórych opiekunów świetlic oraz specjalistów spoza szkoły.

 

ko+éa_lekowo_1_3

ko+éa_lekowo_4_6

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s