Programy profilaktyczne i projakościowe

programyyuh2l

 

  1. Nie pal przy mnie, proszę…

W latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 realizujemy po raz kolejny program „ Nie pal przy mnie, proszę…” , którego organizatorami są Główny Inspektorat Sanitarny oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Celem programu jest uwrażliwienie osób palący papierosy na negatywny wpływ dymu tytoniowego na ich zdrowie i niestety również na zdrowie osób przebywających w ich towarzystwie. Trzeba sobie bowiem uświadomić, że palenie tytoniu jest główną, pojedynczą, dającą się zapobiec przyczyną przedwczesnych zachorowań i zgonów w Polsce.

Program „Nie pal przy mnie, proszę” został opracowany przez interdyscyplinarny zespół złożony z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Program stanowi ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

Program ma charakter profilaktyczny, jednak jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

  1. Czyste powietrze wokół nas

W latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 realizujemy po raz kolejny program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Swidwinie.

Program jest adresowany do dzieci 5 – 6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

  1. Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół w Lekowie zdobył tytuł „Bezpiecznej Szkoły” w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Równocześnie uzyskaliśmy członkostwo w „Ogólnopolskim Klubie „Bezpieczne Szkoły”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Państwo Obywatelskie oraz redakcja miesięcznika „Perspektywy Europejskie” przy wsparciu komitetu honorowego, w którym znaleźli się m.in.: przedstawiciele sejmu, senatu, członkowie rządu, rektorzy wyższych uczelni, kuratorzy oświaty, wojewodowie, prezydenci miast i marszałkowie sejmików. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki ,w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. Uzyskaliśmy certyfikat Bezpiecznej Szkoły.

  1. Bezpieczna szkoła i Policyjne Studium Bezpieczeństwa

W roku szkolnym2014/2015 przystąpiliśmy do programu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji Szczecinie „Bezpieczna Szkoła”. Jest to program profilaktyki realizowanej w obszarze bezpieczeństwa w szkole. Pani Róża Tabaszewska jest przedstawicielem naszej szkoły w Policyjnym Studium Bezpieczeństwa. PSB to forma wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności w obszarze bezpieczeństwa dla pracowników placówek oświatowych. Przystąpienie do programu zapewnia nam prowadzone przez specjalistów szkolenie rady pedagogicznej i wywiadówkę dla rodziców z wybranej dziedziny dotyczącej bezpieczeństwa.

  1. Biegniemy na stadion narodowy

Zachodniopomorska Federacja Sportu zorganizowała projekt „BIEGNIEMY NA STADION NARODOWY” adresowany do gimnazjalistów. Aby zakwalifikować się do finału, gimnazjaliści w ciągu trzech miesięcy mieli wybiegać jak najwięcej kilometrów. W projekcie wzięło udział ponad 4000 gimnazjalistów z naszego województwa, a 40 wyłonionych finalistów wzięło udział w zgrupowaniu sportowym w COS w Wałczu i w wycieczce na Stadion Narodowy do Warszawy. Najwytrwalsi z uczestników przebiegli 600 km. W roku szkolnym 2013/2014 Pan Marek Knut zmotywował do udziału w projekcie grupę młodzieży gimnazjalnej z naszej Szkoły. Wyszedł z założenia, że bieganie jest najtańszą formą aktywności fizycznej, a jednocześnie może być atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Od początku zależało nam, aby w projekcie brała udział większa liczba młodzieży, aby biegi zorganizować w miejscu zamieszkania uczniów i to w czasie pozalekcyjnym. Ostatecznie cel projektu – dobiegnięcie na Stadion Narodowy zamienił się dla nas w cel : „Biegamy razem”. Edycja biegu w Ząbrowie stała się okazją do zintegrowania i zaktywizowania mieszkańców w wieku lat 10 – 70 wokół biegów i marszobiegów, a edycja w Krosinie była wynikiem uczniowskiego projektu edukacyjnego.

Tak więc nauczyciel wychowania fizycznego był jednocześnie animatorem lokalnym i opiekunem projektu uczniowskiego.

  1. Trzymaj formę!

W latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 realizujemy po raz kolejny Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

  1. Gminny Program Wspierania Rodziny 2013- 2016

W roku szkolnym 2013/2014 jednym z priorytetów pracy Szkoły było wspieranie Rodziny i jej trwałości. Zrealizowaliśmy wiele różnorodnych działań, w tym przeprowadziliśmy rodzinny festyn „Pożegnanie lata – powitanie jesieni”, w którym wzięli udział również Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Najmłodsi pod opieką wychowawczyń Joanny Pawelec i Aurelii Świętojańskiej     przygotowali część artystyczną, zaproszeni goście z zaprzyjaźnionego Klubu Seniora w Lekowie czytali dzieciom wiersze Brzechwy i Tuwima, a rodzice wzięli udział w pogadance „Wychowanie bez klapsa”, pokazującej alternatywne formy wychowania bez użycia przemocy. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.

Ponadto dzięki wsparciu GOPS na terenie Szkoły w Lekowie funkcjonowała 9-osobowa grupa prowadzona przez terapeutę terapii systemowej rodzin, której członkowie zostali wytypowani w uzgodnieniu z kuratorami sądowymi.

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy działania integrujące i wzmacniające Rodzinę. Wsparcie GOPS w Świdwinie zapewniło na terenie szkoły cykl zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych przez D.Piotrowską. O innych działaniach można przeczytać poniżej.

  1. Popołudniowa Akademia Zmiany

W roku szkolnym 2014/15 jesteśmy współrealizatorem projektu „Popołudniowa Akademia Zmiany”, skierowanego do mieszkańców Gminy Świdwin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy. Realizacja programu jest możliwa dzięki inicjatywie Wójta Gminy Świdwin Zdzisława Pawelca i dofinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Autorami wniosku są: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Barbara Felska, terapeuta rodzin, pani Elżbieta Karnicka oraz psycholog, pan Jędrzej Szynkowski.

Więcej tutaj oraz na stronie projektu.

  1. Czas na Rodzinę

Wraz z partnerami realizujemy cykl imprez i wydarzeń w formie kampanii społecznej promującej rodzinę, wzmacniający więzi między Jej członkami. Szkoła wraz z GOPS w Świdwinie oraz świetlicą wiejską w Lekowie współrealizowała warsztaty Jak dogadać się ze starymi . Zespół Szkół w Lekowie był inicjatorem i organizatorem dużego festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Do współpracy podczas sobotniej imprezy zaprosiliśmy GOPS w Świdwinie, OSP i świetlicę wiejską w Lekowie, Panią Sołtys z Lekowa. Zaangażowanie nauczycieli, pracowników samorządowych szkoły, rodziców, samych dzieci i naszych partnerów zaowocowało niezwykłą, udaną i pełną atrakcji imprezą.

Więcej informacji tutaj.

10. Lepsza Szkoła

Zarówno szkoła podstawowa, jak i gimnazjum uczestniczyły w projekcie prowadzonym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Celem projektu było podniesienie efektów nauczania matematyki, a koordynowały go Panie Anna Rynkiewicz i Dorota Piskorz. Badały One efektywność nauczania w swoich klasach oraz mierzyły poziom wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego.

11. Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła

Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła to taka, która poprzez promowanie pracy metodą projektu w szczególny sposób dba o rozwijanie umiejętności kluczowych, wprowadza niestandardowe formy nauki, motywując uczniów do większej aktywności. Dyrektor ZS w Lekowie Jakub Szynkowski jest autorem projektu CALL, którego zgłoszenie i realizacja w roku szkolnym 2013/2014 zostały docenione przez organizatorów konkursu „Projekt z klasą” – Wydawnictwo Nowa Era. Zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem potwierdzającym, że podchodzimy do edukacji sposób nowoczesny, że jesteśmy otwarci na uczniowskie inicjatywy, że tworzymy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów, że poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtujemy umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność).Współrealizatorami projektu byli Pani Róża Tabaszewska, Pani Ewa Wojtów i Pan Marek Knut.

Więcej o projekcie CALL tutaj.

 12. Program poprawy efektywności kształcenia

Szkoła Podstawowa w Lekowie w latach 2012-2015 realizuje zalecony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty program podnoszenia wyników nauczania. Autorem i koordynatorem PPEK jest Pani Wicedyrektor Dorota Adamiak.

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczynamy realizację wewnętrznego programu podnoszenia efektywności kształcenia w szkole podstawowej. Program zakłada różnorodne działania prowadzone już od klasy I szkoły podstawowej, w tym trzy innowacje pedagogiczne zgłoszone do KO w Szczecinie. Autorami innowacji są Panie Joanna Pawelec, Anna Rynkiewicz i Izabela Kielar. Autorem całości PPEK na lata 2014- 2016 jest Dyrektor Jakub Szynkowski, a koordynatorami są Panie Krystyna Łaput i Agata Wiśniewska .

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s